logo arcus

 

 

Mierzymy i doradzamy profesjonalnie


 

usługi geodezyjne w pełnym zakresie

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

przykłady map

Mapa numeryczna w stosunku do mapy analogowej charakteryzuje się wyższą dokładnością, przejrzystością w czytaniu, możliwością wielokrotnego drukowania, możliwością zarządzania i edytowania (np. przedstawienia w różnych skalach, kolorach i treści) oraz możliwością komputerowego jej uzupełnienia o projektowane elementy inwestycji.
Sporządzenie mapy do celów projektowych to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu.

 

ETAPY REALIZACJI ZLECENIA:

1. PRZYJĘCIE ZLECENIA

Przyjęcie i zarejestrowanie nowego zlecenia, zawierające: dane zleceniodawcy, dane o obiekcie i zakres prac do wykonania.

2. ZGŁOSZENIE PRAC I POZYSKANIE MATERIAŁÓW Z ZASOBU GEODEZYJNEGO

Zgłoszenie prac w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno i Kartograficznej. Pozyskanie niezbędnych danych do realizacji zlecenia.

3. AKTUALIZACJA - POMIARY W TERENIE

Wywiad terenowy, analiza istniejącej dokumentacji geodezyjno kartograficznej opracowywanego terenu. Pomiary terenowe mające na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej.

4. SPORZĄDZENIE AKTUALNEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Na podstawie zebranych danych sporządzenie mapy do celów projektowych. W zależności od zamówienia mapa sporządzana jest w sposób tradycyjny (papier, folia) lub cyfrowy (w formacie uzgodnionym z Zamawiającym np. dxf, dwg)

5. SKOMPLETOWANIE OPERATU

Sporządzenie operatu geodezyjnego i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – przekazanie dokumentacji do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przyjęcie do zasobu geodezyjnego wykonanej pracy geodezyjnej, opatrzenie odpowiednimi klauzulami przez Wykonawcę mapy do celów projektowych.

6. PRZEKAZANIE GOTOWEJ MAPY

Poświadczona przez Wykonawcę mapa lub CD z cyfrową mapą zostaje przekazana Zamawiającemu w ilości i formacie uzgodnionym podczas składania zlecenia.

mapa projektowa